Slimmefolie

Disclaimer

Aansprakelijkheid van de houder van de website jegens derden

De door Slimmefolie B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht,maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Slimmefolie B.V. streeft er voortsnaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat deinhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze websitegeraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitendindicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoeker van dewebsite is zelf verantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie.

De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden, zijn niet door Slimmefolie  B.V. ingericht en worden ook niet door Slimmefolie onderhouden.

Slimmefolie B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaaktdoor virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een websitewaarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een websiteverwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Slimmefolie B.V..